Privacy statement

DIIS is een product van ALPHIUM (Alphium B.V.).

Op deze pagina leest u wat ALPHIUM doet met uw persoonsgegevens, hoe ALPHIUM deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.
ALPHIUM acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeert gebruik, neemt ALPHIUM de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie. Organisatorisch heeft ALPHIUM het zo geregeld dat onderzoeksgegevens enkel toegankelijk zijn voor directe medewerkers die betrokken zijn bij het desbetreffende onderzoek.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, adres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. ALPHIUM verwerkt onder andere uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bijzondere persoonsgegevens waaronder gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden.

Verwerker

ALPHIUM is de verwerker in de zin van de AVG en verwerkt persoonsgegevens alleen in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke. Deze verwerkingsverantwoordelijke heeft het doel en de middelen voor de verwerking vastgesteld en heeft hiervoor met ALPHIUM een contract met daaraan gekoppeld een verwerkingsovereenkomst opgesteld. ALPHIUM verwerkt persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden. In een uitnodiging voor een interview wordt altijd vermeld wie de opdrachtgever is.

Doel en grondslag van de verwerking

ALPHIUM verwerkt de persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van een interview. Deze verwerking kan plaatsvinden op basis van toestemming van de betrokken persoon. Het interview is noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de opdrachtgever veelal is dit interview noodzakelijkheid voor het nakomen van een wettelijke verplichting en/of voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.
Het interview is voor de verwerkingsverantwoordelijke een van de manieren om aantoonbaar zich te kunnen verantwoorden.

Bewaartermijn

ALPHIUM verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
ALPHIUM bewaart uw persoonsgegevens conform de wettelijke basis maximaal tot een jaar na afnemen van het interview. Daarna worden de gebruikte persoonsgegevens beschermd door deze indien mogelijk te pseudonimiseren of te anonimiseren. Bij pseudonimisering is het niet meer mogelijk om de gegevens direct te herleiden tot u als deelnemer. Bij anonimiseren is de herleidbaarheid blijvend onmogelijk gemaakt. Daarna wordt de gegevens opgeslagen en allen nog gebruikt voor statistische doeleinden. Indien pseudonimiseren of anonimiseren niet mogelijk is worden alle gegevens verwijderd.
Verzoeken om inzage, correctie dient u te richten aan de werkgever of de opdrachtgever die heeft opgegeven voor dit interview. Voor hoe een opdrachtgever omgaat met uw persoonsgegevens en de resultaten uit van uw interview, verwijzen wij u naar de opdrachtgever.

Beveiliging

ALPHIUM neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang. ALPHIUM maakt hiertoe gebruik van moderne technieken en zorgt dat uw persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij uw interview.
Alle medewerkers van ALPHIUM hebben geheimhoudingsplicht en behandelen alle data als vertrouwelijk.

De opdrachtgever

De opdrachtgever en zijn privacy beleid is voor u het aanspreekpunt en blijft eindverantwoordelijk voor het afgesproken beleid.
De opdracht gever heeft Alphium de opdracht gegeven om binnen de vastgestelde privacy afspraken een interview uit te voeren. De betrokkenen is vooraf door de opdrachtgever erop gewezen dat dit interview onderdeel van de selectie procedure kan zijn. De betrokkene dient aan de opdrachtgever toestemming te geven om dit interview te laten uitvoeren door Alphium en dat ALPHIUM de resultaten hiervan terugkoppelt aan de opdrachtgever. Om dit vast te leggen is er een toestemmingsverklaring gekoppeld aan de start van het interview.

Bezwaar

Als u als betrokkene bezwaar heeft tegen onder deze voorwaarden uitgevoerd onderzoek of tijdens het onderzoek om welke reden dan ook wil stoppen. Dan delen we alleen het stoppen zonder nadere toelichting mee aan de opdracht gever.

Geeft ALPHIUM persoonsgegevens aan andere organisaties?

ALPHIUM zal uw gegevens niet met andere delen dan de opdrachtgever. In geen geval zullen uw gegevens worden gedeeld worden aan derden. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij ALPHIUM verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven op grond van een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die ALPHIUM over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of ALPHIUM de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door ALPHIUM. In dien u gebruik wenst te maken van uw rechten dient u dit kenbaar te maken aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal uw verzoek dan door leiden naar ALPHIUM.

Indien u niet via de opdrachtgever uw privacyrechten wil gebruiken kunt u een met reden omkleed verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van ALPHIUM.

U kunt uw brief sturen naar:
Alphium B.V. | DIIS Integriteit & Exit
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Marconibaan 53-55 | 3439 MR Nieuwegein
Of via de mail: r.kronieger@alphium.nl.

Incidenten (datalekken)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij ALPHIUM een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van ALPHIUM. U kunt dit het beste per e-mail doen via r.kronieger@alphium.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 030-6000778.
De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

  • uw naam en contactgegevens;
  • wat het incident is;
  • welke persoonsgegevens betrokken zijn;
  • welke systemen betrokken zijn bij het incident; en
  • wanneer en hoe u het incident heeft ontdekt.

Cookies

Om de dienstverlening plaats te kunnen laten vinden maakt Alphium B.V. gebruik van cookies op zijn websites om de verwerking zo goed mogelijk plaats te kunnen laten vinden. Wanneer er andere cookies noodzakelijk zijn, dan voor de uitvoering van gevraagde dienstverlening, dan za hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.

Vragen en klachten

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van ALPHIUM op het gebied van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van ALPHIUM.
Indien u een klacht heeft over hoe ALPHIUM met persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door ALPHIUM te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.